Kích hoạt bản quyền Microsoft Project 2019 thành công 100%

Microsoft Project 2019 là phần mềm quản lý dự án mới nhất hiện nay của Microsoft. Phần mềm Microsoft Project 2019 giúp bạn có thể quản lý dự án của bạn một cách hoàn hảo, được tin dùng bởi hầu hết các công ty xây dựng. Bạn có thể phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc…

Download phần mềm tại đây.

Đây là phần code để kích hoạt bản quyền. Đoạn code này do blog MSGuides.com cung cấp và mình đã thử. Hoạt động rất tốt. Bạn nhớ tắt các phần mềm diệt virus và Security của Windows.

Mở phần mềm Notepad > New > copy phần code phía dưới vào > Save As > đặt tên là project.cmd > Ok.

Click chuột phải vào file project.cmd vừa mới tạo > chọn Run as Administrator > chờ các câu lệnh thực thi. Vậy là kích hoạt xong.

@echo off
title Activate Microsoft Project 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Project Standard 2019&echo - Microsoft Project Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&cscript //nologo ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms" >nul&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\client-issuance*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\projectprovl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\projectpro2019vl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Project...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:PKD2B >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16
:halt
pause >nul

Chat Zalo
0989 333 069